Жоопторго кандайча упай берилет?

Сынактын жыйынтыгында «гуманитардык илимдер», «табигый-так илимдер» жана «гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей» деген критерийлер боюнча үч түрдүү упай эсептелип чыгат. Чет тил сынагына кирген студенттердин упайлары өзүнчө эсептелет .

Төрт ката жооп бир туура жоопту жоюп кеткендиктен, туура жооптордун санынан ката жооптордун жалпы санынын төрттөн бири кемитилет. Мисалы, 20 туура, 8 ката жообуңуз болсо, анда туура жоопторуңуздун саны 18ге түшөт.

•  Ар бир абитуриенттин гуманитардык жана табигый - так илимдер боюнча топтогон упайлары алдын-ала өз-өзүнчө эсептелип чыгат.

•  Алдын-ала эсептелген упайлар статистикалык эсептөөлөрдүн жардамы менен стандарт упайга айландырылат.

•  Стандарт упайлар эсептелип чыккандан кийин абитуриенттердин гуманитардык, табигый-так илимдер жана бул эки багыт боюнча бирдей берилген суроолордон алган упайлары эсептелет. Бул эсептөөдө:

•  - Табигый-так илимдер боюнча жооптордун упайына тесттин табигый-так илимдер бо­юн­ча бөлүмүндөгү суроолорго берилген жооптордун упайы басымдуу таасир берет. Бирок гу­манитардык илимдер боюнча суроолордун упайынын да белгилүү бир деңгээлде таасири болот.

•  - Гуманитардык илимдер боюнча жооптордун упайына тесттин гуманитардык илимдер бөлүмүндөгү суроолорго берилген жооптордун упайы басымдуу таасир берет. Ошол эле учурда гуманитардык илимдер боюнча топтолгон упайга табигый-так илимдер боюнча топтолгон упайдын да белгилүү бир өлчөмдө таасири бар .

•  - Табигый-так жана гуманитардык илимдер боюнча суроолорго берилген жооптордон бирдей топтолгон орток упайга бул эки багыттагы жооптордон алынган упайлар бирдей деңгээлде таасир берет.

Сынакта эң аз канча упай алуу зарыл?

•  Факультет жана 4 жылдык ж огорку мектептерде окууга талапкер болуу үчүн с ынакта эң аз 120 упай топто о зарыл.

•  Кесиптик жогорку мектепти тандоо укугуна ээ болу у үчүн эң аз 110 упай топтоо зарыл.

•  Искусство факультетин, Дене тарбия жана спорт жогорку мектебин жана Теология факультетинин ислам таануу бөлүмүн тандоо укугуна ээ болу у үчүн эң аз 100 упай топтоо зарыл.

•  Чет тил талап кылынган бөлүмдөрдү ( Эл аралык мамилелер, Англис тили жана адабияты же Кыргызча-англисче котормочулук бөлүм дөр үн ) тандоо укугуна ээ болуу үчүн чет тил сынагын ан да эң аз 60 упай топтоо зарыл.

•  Жогоруда көрсөтүлгөн өлчөмдө упай топтогон абитуриенттер бөлүм тандоо укугуна ээ болушат. Көрсөтүлгөн упайдан аз упай топтогондор бөлүм тандоо укугунан ажырайт.

•  Көркөм өнөр факультетин Теология факультетинин ислам таануу бөлүмүн жана Дене тарбия жана спорт жогорку мектебин тандаган абитуриенттерди жайгаштыруу «адистик сынагынын» жыйынтыгын эске алуу менен жүргүзүлөт.