Университеттин миссиясы – түрк тилдүү жана боордош мамлекеттердин жаш муундарынан баштап, үзгүлтүксүз билим алууга умтулган коомдун бардык катмарларына билим берүү жана орток көз-караштарды иштеп чыгуу максатында өз тармагында мыкты, өзүнө болгон ишеними жогору, орток маданий баалуулуктар алкагында адеп-ахлактык принциптерге жана жалпы дүйнөлүк баалуулуктарга ээ болгон, коомдун алдында жооптуу, заманбап, эл аралык деңгээлде иштей алчу адистерди даярдоо жана түрк цивилизациясы менен дүйнөлүк илимге салым кошуу.

Университеттин концепциясы - билим берүү тармагында эл аралык марка катары академиялык иштер жана коомго көрсөтүлгөн кызматтар аркылуу түрк дүйнөсүнө жана жалпы адамзатка салым кошкон "эл аралык деңгээлде абройлуу жана дүйнөгө таанылган университет" болуу.

Миссия, концепция жана негизги баалуулуктар

Университеттин миссиясы Түрк тилдүү жана боордош мамлекеттердин жаш муундарынан баштап, үзгүлтүксүз билим алууга умтулган коомдун бардык катмарларына билим берүү жана орток көз-караштарды иштеп чыгуу максатында өз тармагында мыкты, өзүнө болгон ишеними жогору, орток маданий баалуулуктар алкагында адеп-ахлактык принциптерге жана жалпы дүйнөлүк баалуулуктарга ээ болгон, коомдун алдында жооптуу, заманбап, эл аралык деңгээлде иштей алчу адистерди даярдоо жана түрк цивилизациясы менен дүйнөлүк илимге салым кошуу.

Бул миссиянын алкагындагы максаттарыбыз төмөндөгүлөр:

 • Заманбап билим берүү стандарттары жана методдору менен бирге заманбап университетти башкаруу моделин колдонуп, Кыргыз Республикасынын жогорку билим берүү системасы үчүн үлгү болуу жана дүйнө менен интеграциялашууда лидерлик ролду ойноо;
 • Заманбап, демократиялык жана секулярдык мамлекет түзүлүшүн колдогон, келечектин талаптарына жооп берген даражадагы билим жана жөндөмдүүлүккө ээ, руханий баалуулуктарын ыйык туткан, эркин жана илимий ой- жүгүртүү жөндөмүнө ээ, кругозору кең жана коом алдында жоопкерчиликтүү, адам укугун коргогон, акылы тунук, дени-карды таза, руханий дүйнөсү бай, тапкыч жана жаратман муунду тарбиялап өстүрүү;
 • Түркия Республикасы жана башка өнүккөн мамлекеттердин демократия жана базар экономикасы жаатындагы тажрыйбаларынан пайдалануу аркылуу Кыргыз Республикасынын демократиялаштыруу иш-чараларын жана базар экономикасына өтүү процесстерин чыңдоого салым кошуу;
 • Тажрыйба-конструктордук жана технологиялык иштер (AR-GE), публикация жана маалымат технологияларын инвестициялоонун жардамы менен дүйнөлүк илимий адабияттын өнүгүшүнө жана дүйнөдөгү маалыматтын жайылышына өз салымын кошуу;
 • Түрк дүйнөсүнүн жаш муундарын улуттук баалуулуктарды сактаган, дүйнөлүк көз-карашка жана баалуулуктарга ээ болгон инсан катары тарбиялап өстүрүү, эл аралык деңгээлде коомчулуктун көрүнүктүү өкүлдөрү катары даярдоо;
 • Келечектеги муундарды ар кыл чөйрөдө мыкты жана өзүнө ишенген, ар нерсеге шыктуу, сынчыл ой жүгүртө алган, үзгүлтүксүз өсүп-өнүгүп турган коом менен жуурулушкан, жаратман, демократиялык коомдун эрежелерин сактаган, демилгелүү, тобокелчи, кызматташууга даяр, инсандын көңүлүнө караган, эркин ой жүгүрткөн, чыгармачыл, изилдөөчү, үйрөнүүгө умтулган инсан катары тарбиялоо;
 • Коомдук талаптарга ылайык кесиптик, бакалавриат жана жогорку окуу жайдан кийинки (магистратура/ докторантура) билим берүү программалары боюнча адистерди даярдоо, кесиптик жана инсандын жекече өнүгүүгө багытталган кыска мөөнөттүү окутуу программаларын даярдоо жана жүзөгө ашыруу.

Университет өз миссиясын ишке ашыруудагы аныктаган концепциясы:
Университеттин концепциясы ― “билим берүү жаатында эл аралык марка болуу аркылуу академиялык эмгектери жана коомго өтөгөн кызматы менен Түрк дүйнөсүнө жана адамзатка салым кошкон эл аралык деңгээлдеги абройлуу жана белгилүү университет” болуу деп аныкталган.

КТМУнун миссиясын жана концепциясын төмөндөгү баалуулуктар түзөт:

 • Дүйнөлүк илимий адабиятка жана дүйнөдөгү маалымат алмашууга өз салымын кошуу;
 • Түрк цивилизациясынын өнүгүүсүнө салым кошуу;
 • Жаңычылдык жана заманбаптык;
 • Коомдук жоопкерчилик;
 • Тынымсыз өнүгүү.