Articles

Ünal, Uğur. “Kamu Diplomasisi Açısından Kırgızistan’da Türkiye Algı Araştırması”, Intermedia International e-Journal,Vol. 4, 2017, İstanbul/Türkiye

Ünal, Uğur. “Country Marketing Framework: Public Diplomacy and Turkey Analysis”, Journal of Current Researches on Social Sciences, Vol.7, 2017, İstanbul/Türkiye

Ünal, Uğur. "International Strategies Framework Education of Diplomacy in Turkey (A Study on the Mevlana Change Program)" Journal of Current Researches on Social Sciences, Vol.8, 2018, İstanbul/Türkiye

Ünal, Uğur. "Development Perspectives of Turkish-Speaking Contries Cooperation Council According to Human Development Indices" Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 15., 2018, Iğdır/Türkiye

Ünal, Uğur. "Internatıonalızatıon Polıcıes Of Turkey's Hıgher Educatıon Area A Research On Turkey Graduates", Manas Journal of Social Studies (MJSS), Quarterly Publishing Refereed Scientific Journal, Vol.8, No. 1/1, 2019

Ünal, Uğur. "The Research of Justice in Representation for Democratic Political Culture", International Journal of Society Researches, Vol.10, No. 17, 2019

Ünal, Uğur. "Ahıska Türkleri’nin Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Kültürel Etkileşim Süreci Üzerine Bir Araştırma", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol.23, No. 1, 2019  

Ünal, Uğur. "Economıc Dıplomacy Of Turkey In The Context Of Polıtıcs Of Prestıge In Foreıgn Economıc Relatıons (A Research on Foreign Economic Relations Board DEIK — Global Horizon of the Turkish Business Community)",C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol.20, No. 1, 2019  

Ünal, Uğur. "İletişim Becerilerini İnşa Eden Faktörlerle İlgili İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz",  Erciyes İletişim Dergisi, Vol.6, No. 2, 2019  

Ünal, Uğur. "Türk Dünyasında İletişim ve Haberleşmede A Priori Formlar”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(3), 1437-1466, 2019 

Ünal, Uğur. "Internatıonal Publıshıng Practıces Wıthın Turkey's Cultural Dıplomacy", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt. 7, Sayı: 2, 609-645, 2019 

Ünal, Uğur. "Turkey's Humanitarian Diplomacy Approach within the Framework of the Turkish Red Crescent", Journal of Current Researches on Social Sciences, Cilt: 9, Sayı: 3, 2020

Ünal, Uğur. "Türkiye’de Sosyal Medya Alanında Yapılan Araştırmaların Eğilimleri", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 34, 2020 

Narinova, Venera. “Çin Ve Kırgızistan Arasındaki Bir Kültürel Unsur Olarak Manas Destanı”. “Milli Folklor” Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 123, 2019

Narinova, Venera. “Kırgızistan’ın Uluslararası Ülke İmajı Çalışmaları ve Sosyal Medyada Yansıma Biçimleri”. ORDU Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, 2020 2.

Narinova, Venera. “Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 4, 2017

Muktarova,Kanışay. Kırgızistan Örneğinde Medyanın Gündem Kurma Etkisi, Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, Sayı 29, 2018

Artışeva, Meerim. (2017). Kırgızistan’da Halkla İlişkiler Mesleğinin Gelişmesinde Yüksek Öğretim Kurumlarının Rolü. Manas Journal of Social Studies. (6):4, ss. 541-558. 

Artışeva, Meerim. (2021). Stratejik İletişim ve Halkla İlişkiler: Kırgızistan’da Halkla İlişkiler Uzmanlarının Stratejik Rolü Benimsemelerine Yönelik Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 9 (2). ss. 630-661

Reports

Ünal, Uğur. "Türksoy’un Kültürel Entegrasyon Politikasında Yayın Stratejileri", 6. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Kongresi, 2018, KT Manas Üniversitesi, Bişkek-Kırgızistan​

Ünal, Uğur. "Yumuşak Güç Pazarlaması Bakımından Marka Kent İstanbul’un Uluslararası İnşaasına Yönelik Bir Araştırma", IV. INSAC International Social, Human and Administrative Sciences Congress, 2019, Türkiye

Ünal, Uğur. "Yunus Emre’nin Türk Dünyasının Dil Ve Düşünce Yapısına Katkılarının Türkiye’nin Kültürel Diplomasisine Yansımaları", Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Uluslararası Orta Asya Alimlerinin Dünya Bilimine Katkısı Sempozyumu, 2019, Kırgızistan

Narinova, Venera. “Kırgızistan’ın Ülke İmajının Oluşumunda Cengiz Aytmatov”. 1.Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi, 25-27 Nisan, Nevşehir, 2019

Muktarova, Kanyshai. Media Meme as The New Instrument of Political Public Relations, Nomadism, Mobilities and Media conference, AUCA, 29-31 August, 2018

Muktarova, Kanyshai. Kullanımlar ve Doyumlar Kuramına Göre Seçmenlerin Seçim Kampanyasında Bilgi Doyumunun Analizi: Kırgızistan Seçimleri Örneğinde, Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, 2-4 Kasım, 2019

Muktarova, Kanyshai,  Topçugül Narmamatova, Kırgız Televizyon Kanallarında İki Dillilik MeseleleriUluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, 2-4 Kasım, 2019

Artışeva, Meerim. Orta Asya Ülkelerinin Demokratikleşme Sürecinde Medya.  Uluslararası Sosyal BilimlerKongresi: Türkistan Forumu III.  Nisan 2017

Artışeva, Meerim. Girişimcilik Stratejisi Olarak Sosyal Medya: Instagram Örneği. 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi. Bişkek. 10-12 Mayıs 2018.

Артышева, Мээрим. Тенденции развития PR в Кыргызстане. Международная онлайн конференция  PR в Казахстане: Образование, модель, обмен опытом. Астана. 27-28 – ноября, 2020.

Books

Ünal, Uğur. Kamu Diplomasisi (Kalkınma Yardımları ve Algı Araştırması Çerçevesinde), Gazi Kitabevi, 2017(2016), Ankara

Ünal, Uğur. Саясий Модернизация: Кыргыз Саясатында Аялдардын Орду, BYR PublishingHouse, 2019, Bishkek.

Ünal, Uğur. Кѳз Ирмемде Кыргыз Медиасы, BYR Publishing House, 2020, Bishkek. 

Book chapter

Ünal, Uğur. Dijital Diagnostik: Türkiye’nin Dijital Diplomaside Sosyal Medya Performansı, İnsan Yayınları, 193-229, 2021

Ünal, Uğur. Reflectıons Of Turkey’s Foreıgn Polıcy Understandıng On Publıc Dıplomacy, Academician Publishing, 2019.

Ünal, Uğur. Correlatıon Value Of The Connectıon Between Turkey’s Mıgratıon Governance And Publıc Dıplomacy, IVPE Publishing, 274-303, 2019  

Ünal, Uğur. An Introspectıon In Natıon-State Brandıng: A Search For Legıtımacy Between Theory And Practıce On Equalıty Experıences In Socıal Modernızatıon, Chapter 17, 235-260), Academician Publishing, 2019.

Ünal, Uğur. Common Cultural Values and Interactıon Among the Turkıc Republıcs: In the Example Of Turkısh and Kyrgyz Cıtızens, (Chapter 16, 207-224), Gece Publishing, 2018.

Ünal, Uğur. Global Partnershıp Understandıng Development In The Framework Of ‘Development As Freedom’ Theory And Turkısh Research, (Chapter 23, 325-347), Gece Publishing, 2018.

Ünal, Uğur. Conceptual Infrastructure Study On Public Diplomacy From Difference – Based Cultural Politics (A Pluralism From Risk Society), (Chapter VI, 145-167), SRA Academic Publishing, 2018.

Ünal, Uğur. Interrogations of Right(s) and Freedom(s) in the Theory of Justice, (Chapter I, s. 1-14), SRA Academic Publishing, 2017.

Ünal, Uğur. Kırgızistan “Tarih-Toplum-Ekonomi-Siyaset”, (7.Bölüm, s. 503-531), BYR Publishing House, 2017.

Ünal, Uğur. Kırgızistan “Tarih-Toplum-Ekonomi-Siyaset”, (8.Bölüm, s. 557-579), BYR Publishing House, 2017.

Narinova, Venera. “Siyasal İletişim Bağlamında Kırgızistan’ın Ülke İmajı Çalışmaları”. Dünya Örnekleri Çerçevesinde Siyasal İletişim, Ed.: Zakir Avşar ve dğ., Ankara, 2020

Meerim ARTIŞEVA, Topçugül NARMAMATOVA. Yazılı Basında Reklamcılık. Gelenekselden Dijitale Reklam Mecraları. Litera Türk Yayınları. Ankara, 2018.

Projects

İnsani Diplomasi Bağlamında Türkiye’nin Göç Yönetişimi: Gaziantep İli Örneği, KT Manas Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Devam ediyor...

Kırgızistan –Türkiye Manas Üniversitesi’nin Kırgızistan Basınında Yansıması, KT Manas Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, 2018

Kültürel Etkileşim Projesi, Türk Dünyasında Ortak Anlayışlar ve Kültürel Değerler: Kırgızistan ve Türkiye Örneğinde,  KT Manas Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2017

Türk Dünyasında Ortak Vatandaşlık Eğitimi, KT Manas Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2017

"Kurbağa ve Yılan" (T. Okeev'in adıyla Kırgız Film Stüdyosu)

 "Etüt" (Kırgız film stüdyosu T. Okeev)

"Torgoi" (T. Okeev'in adıyla Kırgız film stüdyosu)

 “Orozdu'nun on oğlu” (T. Okeev'in adıyla Kırgız film stüdyosu)

"Akyn" (Kırgız film stüdyosu T. Okeev),

“Duygudurum Bozuklukları” (Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kırgız Dil Komitesi ve Kırgız-Türk Manas Üniversitesi)

 "Ejderhanın Mağarası" (Aitysh Film Stüdyosu).

"Tembel" (Aitysh Film Stüdyosu)